Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy uczymyibawimy działający pod adresem http://www.wiedza.uczymyibawimy… (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: UiB Michał Adamczyk z siedzibą w Zawady 51D, 97-400 Bełchatów; NIP: 7692135581; REGON: 527196156, zwany dalej Firmą. 

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz: 

  • posiadanie dostępu do Internetu; 
  • posiadanie adresu e-mail; 
  • zainstalowanie standardowej przeglądarki internetowej; 
  • włączona obsługa javascript; 
  • akceptacja plików cookies. 

1.4. Klient zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 

1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp. 

1.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 

1.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania.  

1.8. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

II UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI NIEMATERIALNYCH – CYFROWYCH

Sklep www.wiedza.uczymyibawimy.pl prowadzi sprzedaż treści w formie cyfrowej, na nośnikach niematerialnych, np. e-booków (książki cyfrowe, publikacje elektroniczne, wydania elektroniczne oraz dodatki w postaci MP3, grafik itp.), webinarów (szkolenia w formie wideo), kursów on-line.

Kupno materiałów cyfrowych nie daje Klientowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do produktu. Kupujący nie może zwielokrotniać oraz rozpowszechniać treści w żadnej formie. Nie wolno mu produktu pożyczać oraz ingerować w zawartość. Zakazane jest usuwanie zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na PDF. Klientowi zostaje udzielona pod-licencja do wykorzystania materiałów w celach edukacyjnych w ramach użytku osobistego, związanego z edukacją, która jest świadczona przez: przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczne, gabinety logopedyczne i inne placówki edukacyjne. Licencja zezwala na wydruk jednego egzemplarza produktu. W przypadku, gdy potrzebne są np. trzy egzemplarze, należy dokonać zakupu trzech produktów w postaci treści w formie cyfrowej. Potwierdzeniem zakupu jest Faktura VAT. W przypadku naruszenia praw autorskich, osoba która dopuściła się naruszenia (również Klient), zapłaci sprzedawcy karę w wysokości 10-krotnej ceny brutto produktu za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony, udostępniony, pożyczony materiał cyfrowy. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z opisem materiałów cyfrowych na stronie sklepu (liczba stron, tematyka). Treści udostępniane są w formacie elektronicznym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu pobrań treści w formie cyfrowej oraz ograniczenia czasowego, w którym to link do materiałów będzie aktywny. Pobrane materiały Klient powinien zabezpieczyć i zachować jeżeli posiada taką potrzebę.

Zakup treści w formie cyfrowej nie daje Kupującemu praw autorskich czy też majątkowych. Kupując pliki PDF, Klient wnioskuje o rozpoczęcie realizacji zamówienia od razu, z pominięciem upływu terminu na odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zakupu treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży mu nie przysługuje.

III WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

3.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.) 

3.2. Klient, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia. 

3.3. W Koszyku, Klient ma możliwość: 

  • dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości; 
  • wskazania adresu, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury; 

3.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta. 

3.5.1 Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie podanym na stronie produktu w momencie składania zamówienia, przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

3.5.2 Produkty z opcją wyboru terminu realizacji, realizowane są zgodnie z wybranym terminem, a wysyłka może nastąpić maksymalnie ostatniego dnia roboczego.

3.5.3 Zamówienie składające się z produktów z różnymi czasami realizacji wysyłane są zgodnie z najdłuższym czasem realizacji. Jeżeli Klient chce otrzymać wcześniej produkty z krótszym czasem realizacji zobowiązany jest złożyć dwa osobne zamówienia, bądź po kontakcie ze Sklepem uiścić dodatkową opłatę za koszty przesyłki.

3.5.4 Wysyłka zakupionych e-produktów następuje do 24h od momentu potwierdzenia płatności.

3.6. W przypadku wyboru płatności przelewem brak wpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienie jest równoznaczne z rezygnacją z zamówienia. Zamówienie takie zostaje automatycznie anulowane.

3.7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym. 

3.8. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych. 

3.9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi: 

3.9.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); 

3.9.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); 

3.9.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne; 

3.9.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 

3.10. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu. 

3.11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 

3.12. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. 

IV CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI 

4.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w polskiej walucie. 

4.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o ewentualnych kosztach przesyłki. 

4.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. 

4.4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. 

4.5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie. 

V DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI 

5.1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać: 

5.1.1. przelewem na podane konto Sklepu.

5.1.2. Szybkie płatności – Przelewy24

VI REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU 

6.1 Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą. 

6.2 W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sklep, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail sklepu kontakt@uczymyibawimy.pl 

6.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. 

6.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

6.5 Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca). 

6.6 Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane. 

6.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru. 

6.8. Przepisów powyższych nie stosuje się do produktów, które na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi – Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
  • w której przedmiotem jest treść cyfrowa niezapisana na nośnikach materialnych.

6.9. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1 i § 6 ust. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

6.10. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sklepu. 

6.11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca). 

6.12. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklepu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów. 

6.13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży. 

VII POLITYKA PRYWATNOŚCI 

7.1  Celem Firmy jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z usług oferowanych w Sklepie Użytkownik będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Firmę zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. 

7.2 Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest UiB Michał Adamczyk; NIP: 7692135581; REGON: 527196156,

7.3 Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika Sklepu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

7.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Firmę danych jest niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności sklepu, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na warunkach opisanych poniżej, Firma może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w związku  czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia. 

7.5 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, bądź cofnął taką zgodę, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi. 

7.6 Firma zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 

7.7 Firma w przypadku podjęcia działań wskazanych w ust. 7.5. i 7.6 niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Użytkownika, w szczególności za brak możliwości zapewnienia Użytkownikowi usługi. 

7.8 Firma będzie przetwarzała dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Firmą. 

VIII PLIKI „COOKIES” 

8.1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

8.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania. 

8.3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu. 

8.4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia: 

1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu. 

2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny. 

8.5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników. 

8.6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób: 

1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu, 

2. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Sklepu, 

3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta, 

4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam, 

5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu. 

8.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) 

8.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów. 

8.9 Sklep wykorzystuje również Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IX ZWROTY NALEŻNOŚCI 

9.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku: 

9.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 9.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; 9.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy; 9.1.4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu. 

9.2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone: z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 

X NEWSLETTER 

10.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu. 

10.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera. 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami. 

11.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

11.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu. 

11.4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych. 

11.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej. 

11.6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu. 

11.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób. 

11.8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto. 

11.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

11.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2023

Copyright © 2023 uczymyibawimy.